top of page

4招用門框改善姿勢


改善姿勢其實好簡單,只要動動腦筯,屋企個門框都可以幫到手啦!😁😎👍


每個動作 👉 維持10 - 15個深呼吸 ❤️ 慢慢做多感受身體

1 次查看0 則留言
bottom of page