top of page

3分鐘減肥操修全身 居家零器材懶人必學!


一到夏天就特別覺得自己需要減肥,有時又要去吓沙灘,見到件泳衣都吾夠膽著!


快啲起身跟住做呢套動作啦,每日做3分鐘就可以幫你修靚線條,仲等咁多?


記得做熱身cooldown量力而為注意安全!


Credit: U Magazine


0 次查看0 則留言
bottom of page